Image Alt

Login Directadmin Lỗi

Trang Chủ » Kiến thức sử dụng Directadmin » Login Directadmin Lỗi

Login Directadmin Lỗi

Bạn đã đăng nhập đúng tên và mặt khẩu mà vẫn không được thì sau đây là cách giải quyết. Trước tiên mình nói cái này không phải là lỗi mà là hệ thống tự bảo vệ của directadmin trước IP công cộng ( hoặc nói cách khác ip đó ko an toàn — hệ thống nhận diện của directadmin ).

Dưới đây là cách tắt cách nhận điện để đăng nhập: ( yêu cầu đăng nhập SSH quyền root )

#tắt


/usr/local/directadmin/directadmin set disable_ip_check 1
service directadmin restart


#

 

Khôi phục lại hệ thống nhận diện

#bật


/usr/local/directadmin/directadmin set disable_ip_check 0
service directadmin restart


#

 

Đánh giá: Login Directadmin Lỗi

Login Directadmin Lỗi
Đánh giá bài viết

Viết bình luận

Đặt Hẹn
094 99 66 001